MODELUL PSIHOEDUCAŢIONAL ÎN TERAPIE Şl CONSILIERE

 

 

Astăzi, un număr tot mai mare de psihologi se ocupă de punerea la punct a unor strategii psihologice care să contribuie la sănătatea mintală a oamenilor, să îmbunătăţească ceea ce numim calitatea vieţii umane. Se pun la punct tot mai multe programe de sănătate mintală, accentul deplasându-se de la psihoterapie la consilierea psihologică.

Lavson (1984) arată că această orientare este ilustrată de un vechi proverb chinez: "Dacă dai unui om un peşte, îi asiguri o masă, dacă-l înveţi să pescuiască el va putea să-şi procure hrană pentru tot restul vieţii.”

Acest proverb reprezintă esenţa programelor care presupun învăţarea unor deprinderi de a face faţă problemelor vieţii. Aceste deprinderi îi ajută pe oameni să-şi conducă mai bine propria viaţa şi să-i ajute pe ceilalţi mai eficient.

In 1964, Hobbs vorbea de cea de-a treia revoluţie în domeniul sănătăţii mintale, revoluţie caracterizată prin deplasarea accentului de la problemele clinice spre cele legate de sănătatea mintală şi educarea populaţiei în această direcţie, de la strategiile reparatorii (psihoterapie, chimioterapie), spre cele preventive, menite să-i înarmeze pe oameni cu deprinderi care să le garanteze sănătatea psihică şi abilitatea de a face faţă stresului.

Programele de formare a deprinderilor de sănătate mintală variază de la simple casete audio şi video, manuale şi instrucţiuni referitoare la relaţiile interpersonale, la cultura empatiei, la rezolvarea unor probleme personale.

Astfel, principiile psihologice se transformă în deprinderi de viaţă de a face faţă stresului, care se pot învăţa. Învăţarea acestor deprinderi de viaţă a constituit subiectul unor numeroase programe de cercetare în S.U.A. şi Canada.

Atenţia cercetătorilor fată de acest gen de probleme a apărut din necesitatea de a găsi soluţii la criza morală si alienarea de care suferă mulţi oameni din societăţile de consum.

Rogers vorbeşte despre "revoluţia liniştită" prin care înţelege că tot mai mulţi oameni au tendinţa de a-şi lua propriul destin în mână, de a-şi controla corpul şi mintea, de a-şi rezolva propriile probleme.

32 de experţi americani au fost întrebaţi cum prevăd viitorul psihoterapiei. Răspunsul unanim a fost "creşterea interesului şi accentului pentru autodeterminare în psihoterapie", ceea ce înseamnă creşterea popularităţii metodelor de "automodificare”, a grupurilor de autoajutorare, a procedeelor de autoreglare (însuşirea unor deprinderi de comunicare, de modificare a comportamentului, de decondiţionare, biofeedback, relaxare, imaginaţie dirijată etc.)

Deci în cadrul acestui demers clientul trebuie să înveţe să stea pe propriile lui picioare şi e responsabil de propria însănătoşire, iar psihoterapeutul este un fel de profesor care îl învaţă ce trebuie să facă pentru a-şi dobândi, păstra sau îmbunătăţi sănătatea mentală.

După datele Institutului Naţional de Sănătate Mintală din S.U.A., 15% (32 milioane) din populaţie suferă de tulburări psihice serioase şi doar 3% (6,5 milioane de oameni) primesc ajutorul unor cabinete specializate.

In aceste condiţii accentul trebuie să cadă pe procedeele de prevenire a bolilor psihice şi pe autoreglare. Această orientare este cu atât mai valabilă pentru ţara noastră unde numărul psihoterapeuţilor este şi mai limitat.

 

Mişcarea pentru deprinderile psihologice are la bază trei elemente:

1.       Identificarea unor deprinderi de psihoprofilaxie.

2.       Utilizarea unor metode sistematice pentru a-i învăţa pe subiecţi astfel de tehnici.

3.       Punerea la punct a unor programe de psihoprofilaxie.

 

Facilitatea, accesibilitatea si eficienţa deprinderilor psihologice preventive Ie lac accesibile unei largi categorii de clienţi şi educatori.

In accepţiunea acestei orientări deprinderea psihologică este definită ca o capacitate, o competentă necesară pentru o existentă eficientă. Aceste deprinderi sunt modalităţile comportamentale operaţionale, repetabile, antrenabile şi produc un număr determinat de efecte previzibile.

Kaye (1979) extinde termenul de deprindere psihologică la sfera personalităţii afirmând că într-o anumită măsură noi învăţăm diferite deprinderi de a ne comporta corespunzător cu diferite persoane, pentru a face faţă unor situaţii sociale diferite pe care le întâlnim în viaţă, în acelaşi timp există similitudini în comportamentul unei persoane într-o varietate de situaţii şi în interacţiunea cu indivizi diferiţi. Astfel, personalitatea poate fi privită ca reprezentând această modalitate de a transfera aceste deprinderi de comportament din cadrul structurilor sociale unde s-au format (familie, şcoală) la noi situaţii sociale.

A însuşi o deprindere nouă, care poate fi cea de a asculta activ, de a dansa, de a administra banii, de autoformare sau de concentrare asupra unor experienţe psihice, implică însuşirea unor subsisteme, care, organizate ierarhic, formează deprinderea de viaţă.

Cu trecerea timpului şi odată cu exersarea, aceste deprinderi comportamentale capătă un caracter tot mai automatizat, permiţând persoanei să-şi concentreze atenţia asupra unor strategii de nivel superior pentru autorealizare.

Clienţii îşi însuşesc deprinderile de a face faţă situaţiilor psihosociale (psvchosocial coping skills) iar terapeuţii - deprinderi de ajutorare interpersonală (interpersonal helping skills).

Deprinderile de a face faţă situaţiilor psihosociale

Egan, Adkin şi Gazda (cit. Larson, 1984) au pus la punct un repertoriu larg de educare a aşa-numitelor "deprinderi de viaţă" (life skills), învăţarea lor constituie atât o formă de psihoterapie, cât şi un model de psihoprofilaxie. Problemele de viaţă cum ar fi rezolvarea unor sarcini, a unor crize existenţiale, aprofundarea relaţiilor interumane etc. sunt conceptualizate sub forma unor modele comportamentale ce pot fi învăţate, ca de pildă deprinderea de a gospodări banii, de a planifica activitatea, de ascultare activă a partenerului, de conversaţie, de autoafirmare, de concentrare a atenţiei asupra datelor experienţei, de relaxare, de a găsi un loc de muncă, de rezolvare a unor probleme de viaţă, de a soluţiona conflicte etc.

Deprinderile de ajutor interpersonal

Aceste programe sunt destinate terapeuţilor şi altor categorii de persoane care doresc să ajute oamenii pentru a le creşte propria eficienţă în calitate de susţinători ai celorlalţi. Ele cuprind, de pildă. deprinderi de sfătuire, de răspuns activ, de interpretare a celor spuse de pacient, deprinderi de interogare, de tăcere, de acordare a unei atitudini încărcate de căldură afectivă. Acestea nu sunt altceva decât "ingrediente" ale psihoterapiei.

Metodele de antrenare a acestor deprinderi psihologice de viaţă au la bază modele oferite de teoria învăţării cât şi de psihologia clinică. Ele se caracterizează prin:

1.       Participarea activă a clientului sau a celui care este instruit (psiholog, profesor, asistentă medicală) în procesul învăţării.

2.       Presupun acordarea unei atenţii deosebite conceptualizării şi formalizării unor comportamente specifice (interioare şi exterioare) stăpânirii şi fixării acestor comportamente.

3.       Programele se bazează pe respectarea principiilor învăţării: modelare, observare, discriminare, întărire şi generalizare etc.

4.       Fiecare  program  cuprinde  clemente  didactice  şi  elemente experienţiale.

5.       Programele sunt bine structurate.

6.       Obiectivele sunt clare şi precise.

7.       Programele sunt înregistrate riguros şi se transmit sub formă de feed-back-uri.

În cadrul acestei orientări psihoterapeutul devine mai mult un profesor decât un medic, problemele clientului fiind abordate mai degrabă ca nişte comportamente dezadaptative decât ca simptome (orientare behavioristă), pacienţii fiind consideraţi capabili să-şi direcţioneze propriul proces de învăţare şi nu să primească în mod pasiv tratamentul.

De fapt, încă cu mult timp în urmă, psihoterapeuţii (mai ales cei de orientare comportamentalistă) au considerat psihoterapia ca pe un proces de învăţare (învăţarea afectivă, cognitivă, condiţionare operantă, identificarea, modelarea, luarea deciziilor sunt procese ce se includ în multe sisteme de psihoterapie) (Korchin şi Sands, 1982).

Această considerare a terapeutului ca profesor şi a pacientului ca discipol   reprezintă   "modelul   psihoeducaţional"   în   psihoterapie. Astfel,   secvenţa   anormalitate (boală   psihică)  →   diagnoză  → prescriere → terapie → vindecare, devine: insatisfacţia → satisfactia, stabilirea unor scopuri → însuşirea unor deprinderi de  viaţă → ambiţia clientului pentru atingerea scopului.                                                                                                                       

După Guerney (1971), psihologul clinician care urmează un model educaţional nu se ocupă de tratarea nevrozelor sau simptomelor, ci de învăţarea clientului cum să-şi modifice atitudinile faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Se porneşte de la premisa că fiecare subiect (pacient) are în el însuşi o serie de disponibilităţi latente, iar psihoterapeutul trebuie să fie suficient de abil pentru a-l ajuta să aducă la lumină aceste disponibilităţi, înlăturând obstacolele care stau în calea autorealizării persoanei.

Sarcina terapeutului se deplasează de la interpretări de simptome, reflecţii, suport, la învăţarea pacientului să dezvolte un comportament dezirabil. Modelul psihoeducaţional în psihoterapie consideră că pacientului îi lipseşte ceva ce poate să i se ofere acestuia prin intermediul unui program de antrenament. Ceea ce lipseşte pacientului sunt competenţele de a face faţă dificultăţilor vieţii.

O altă caracteristică a modelului psihoeducaţional constă în aceea că privind problemele pacientului mai curând ca deficite de competenţă decât ca simptome, se stimulează participarea activă a pacientului la rezolvarea propriilor sale probleme.

Considerarea problemelor ca fiind semne de boală psihică îl face pe client să se simtă mai puţin în stare să-şi rezolve dificultăţile, să se ajute singur (Danish şi Smyer, 1981}.

Abordând problemele clientului ca deprinderi deficitare şi dându-i acestuia instrumentul de a corecta respectivele deficite, psiho-educatorul îl ajută să-şi ia răspunderea propriului tratament şi prin extindere a propriei sale vieţi. De pildă, un client care a învăţat nişte strategii de rezolvare a unor probleme de viaţă devine mai capabil să rezolve problemele proprii apărute în diverse situaţii decât un client care a rezolvat o singură problemă cu un psihoterapeut.

Cheia succesului acestei abordări psihoterapeutice educaţionale constă în aceea că se acordă respect clientului, capacităţii acestuia de a-şi propune scopuri şi de a le atinge.

Unele din programele de însuşire a deprinderilor psihologice de viaţă pot fi însuşite şi de alte persoane decât psihoterapeuţi specializaţi: profesori, părinţi, asistente sociale etc.

Abordarea psihoprofilactică este ilustrată şi de următoarea povestire (Egan, 1984):

Un om mergea pe malul unui râu. La ил moment dat el observă că un om se îneacă; sare, îl scoate şi-i salvează viaţa. El merge ce merge, vede cum alt om e pe cale să se înece şi îl scapă şi pe acesta. Mergând mai departe, cineva de pe mal îi strigă: "Hei, unde mergi? Nu vezi că mai este un om care se îneacă?" La aceasta, omul nostru răspunde: "Merg sus spre izvoare să văd cine îi aruncă pe aceşti oameni în apă!"

Prevenirea trebuie să devină obiectivul major al eforturilor serviciilor de sănătate mintală şi învăţarea deprinderilor psihologice de a face faţă vieţii reprezintă un mare pas înainte (Albee, 1982).

Clack (1975) scria că această abordare tinde să întărească autodeterminarea individului. Dacă oamenii pot fi învăţaţi să ia decizii în mod independent, să se bazeze în primul rând pe ei înşişi, ne vom îndrepta spre ceea ce putem numi o societate psihosuficientă.

Pentru a ilustra orientarea psihoeducatională în psihoterapie vom prezenta antrenamentul deprinderilor multiple al lui Gazda (1984).

Conform acestui model, odată ce deficienţele, cat şi deprinderile care trebuie să stea la baza depăşirii lor sunt identificate, clientul intră într-unul sau mai multe grupuri în care aceste deprinderi de a face faţă stresului sunt învăţate. Obiectivele diferitelor grupuri de antrenament sunt foarte diferite, ca de pildă: dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, de menţinere a formei fizice, de păstrare a sănătăţii, deprinderi de stabilire a unor obiective şi scopuri de viaţă, deprinderi de alegerea partenerului, de stabilire a unor relaţii corespunzătoare în familie etc.

De regulă, persoanele care se adresează unor cabinete sau spitale de psihiatrie sunt rareori deficitare doar într-un singur domeniu al vieţii, acestora lipsindu-le deprinderi corecte de viaţă în multe domenii.

Programul de antrenare a deprinderilor multiple a fost pus la punct în cadrul departamentului de psihiatrie al Centrului Medical al Veteranilor din Augusta, Georgia (S.U.A.).

Singurul criteriu după care sunt eliminaţi pacienţii este prezenţa unor afecţiuni organice severe cât şi absenţa contactului cu realitatea (schizofrenii deliranţi, de pildă).

In prima etapă pacienţii sunt supuşi unor programe de testare pentru a se stabili ce tipuri de programe le sunt indicate, în cadrul interviului, pacienţii simt încurajaţi să vorbească despre problemele lor şi apoi li se prezintă diverse programe de antrenament, ei fiind solicitaţi să-si asume în mod activ responsabilitatea pentru alegerea unui program sau al altuia.

Grupurile de antrenare a deprinderilor de viaţă sunt următoarele:

1. Dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală.

2. Forma fizică. Menţinerea unei bune stări de sănătate.

3. Deprinderi de stabilire a unor scopuri în viaţă.

4. Deprinderi de a rezolva problemele de viaţă.

5. Grup de sfat vocational.

6. Grup pentru formarea unor deprinderi de loisir.

În cadrul fiecărui grup tematic se pot face diverse opţiuni ca de pildă învăţarea relaxării ca o subcomponentă a grupului pentru menţinerea formei fizice, sau antrenamentul autoasertiv ca o subcomponentă a programului referitor la dezvoltarea deprinderilor de comunicare.

Fiecare program de dezvoltare a deprinderilor de viaţă durează aproximativ două ore pe zi, timp de 4-5 zile pe săptămână.

Programul în totalitate durează 2-3 săptămâni pe parcursul cărora se realizează frecvente evaluări ale progresului obţinut, pe baza unor chestionare şi scale de autoapreciere a stării.

In elaborarea sistemului său psihoterapeutic şi formativ, autorul a fost influenţat de ideile lui Erick Erikson (1950; 1953), J. Havighurst (1953; 1992) şi Super (1963). Aceşti autori sunt de părere că dezvoltarea normală se desfăşoară de la simplu la complex, ea fiind logică, ordonată, previzibilă la diferite nivele de vârstă. Progresul de la o etapă de dezvoltare la alta a subiectului depinde de gradul de stăpânire a unor sarcini specifice respectivului nivel de dezvoltare. Pornind de la aceste studii, lui Gazda (1984) i-a venit ideea să pună în evidenţă şi să sintetizeze deprinderile de viaţă corespunzătoare nivelului de dezvoltare al unui individ normal. Autorul este de părere că măsurile de psihoprofilaxie au efecte mai bune dacă deficienţele găsite la nivelul deprinderilor de viaţă pot fi formulate cu precizie. Aceste deprinderi de a face faţă vieţii se referă la aspectele psihosociale şi vocaţionale, la parametrii dezvoltării fizice şi sexuale, la gradul de dezvoltare cognitivă, la nivelul de maturizare al conduitei morale, cât şi la dezvoltarea psihoafectivă şi la maturizarea ego-ului. Din analiza acestor direcţii de dezvoltare a personalităţii pot fi extrase aşa-zisele deprinderi de viaţă, care sunt direct legate de îndeplinirea cu succes a diverselor sarcini corespunzătoare vârstei şi stadiului de dezvoltare în care se află individul. Eşecul în asimilarea unor deprinderi de viaţă corespunzătoare unui anumit nivel de evoluţie poate genera "paternuri" comportamentale dezadaptative care se pot transforma în simptome.

La început Gazda (1984) a lucrat doar cu unele programe de dezvoltare a deprinderilor de comunicare, el convingându-se treptat că subiecţii aflaţi în impas trebuie abordaţi din mai multe direcţii, deoarece rareori o persoană are lacune în ceea ce priveşte deprinderile de viaţă doar într-un singur domeniu al existenţei. Aşa s-a născut modelul "antrenament de dezvoltare a deprinderilor multiple".

Oamenii ating nivelul optim de funcţionare atunci când stăpânesc la nivel operaţional deprinderile fundamentale de a face faţă cerinţelor vieţii. Nevrozele şi tulburările funcţionale apar datorită deficitului dezvoltării unor asemenea deprinderi. De regulă, subiecţii sunt capabili să identifice, sub îndrumarea psihoterapeutului, zona în care deprinderile lor de viaţă sunt deficitare.

Deprinderile de viaţă corecte se pot învăţa uşor în cadrul unor grupe mici de lucru - cu 6 până la 12 cursanţi - procesul având ca bază teoretică un eclectism de tip empiric, în cadrul acestor grupuri subiecţii exersează, sub forma jocului de rol, noi comportamente şi primesc informaţii de tip feed-back de la ceilalţi participanţi. Se dau, de asemenea, sarcini pentru acasă, în şedinţa următoare subiecţii relatând ce au făcut.

Etapele învăţării unei deprinderi de comportament sunt următoarele (Gazda, 1984):

Etapa I - Antrenarea deprinderilor de viaţă specifice:

1. Prezentarea de tip didactic a motivelor care stau la baza unui comportament corect. Descrierea comportamentului respectiv.

2. Modelarea sau demonstrarea comportamentului sau răspunsului care se aşteaptă de la subiect. Se arată cum se procedează.

3. Practicarea de către cursanţi a deprinderii respective.

4. Aplicaţii ale noii deprinderi la viaţa cotidiană (temă pentru acasă).

5. Autoevaluarea şi evaluarea de către membrii grupului a deprinderii nou formate - faza de feed-back.

6. Cursanţii se asistă unii pe alţii în exersarea deprinderii de viaţă.

Etapa a Il-a - Asumarea rolului de coterapeut împreună cu un terapeut cu experienţă (o pot face membrii echipei medicale, dar şi cursanţi care au parcurs toate etapele).

Etapa a III-a - Antrenarea unor grupuri cu supervizarea unui expert.

Etapa a IV-a - Asumarea rolului de terapeut independent.

Etapele II-IV se referă la progresul unui subiect de la statutul de cursant la cel de antrenor-terapeut.

Această abordare psihoterapeutică este foarte bine exprimată de Brown (1980) care spunea că multe probleme pe care le considerăm ca făcând parte din sfera comportamentului anormal sau a "tulburărilor emoţionale" pot fi privite ca fiind comportamente ineficiente cu consecinţele lor, când subiectul nu este capabil să rezolve anumite situaţii de viaţă şi în încercările sale nereuşite de a le rezolva se produc efecte nefavorabile care au drept consecinţă anxietatea, depresia şi apariţia unor probleme.

O abordare terapeutică asemănătoare găsim în sistemul lui Lazarus (1975) denumit "Terapie comportamentală multimodală", pe care autorul său o defineşte ca pe un proces sistematic de rezolvare de probleme "care are drept obiectiv examinarea şi, dacă este necesar, remedierea unor răspunsuri dezadaptative vizând şase direcţii separate, dar aflate în interacţiune: comportamentul, viaţa afectivă, sensibilitatea, imaginaţia, cogniţia şi domeniul relaţiilor interpersonale."

Modelul oferit de Gazda este nu numai psihoterapeutic, ci şi preventiv, elemente ale acestuia putând fi aplicate în scop psihoprofilactic în cadrul unor programe educaţionale şcolare. 

Orientarea psihoeducaţională în formarea terapeuţilor şi consilierilor

Ilustrativ este modelul "dezvoltării resurselor umane" care a fost conceput de Carkhuff la începutul anilor '60, el fiind apoi introdus în majoritatea programelor de dezvoltare a deprinderilor de a-i ajuta pe alţii, a deprinderilor de a deveni educatori şi terapeuţi eficienţi (Cash, I984).

Alte programe sistematice de dezvoltare a relaţiilor interumane aparţin lui Truanx şi Carkhuff (1967).

Autorii acestora şi-au pus problema care ar fi aspectele relaţiei interpersonale pacient - psihoterapeut care să conducă în mod efectiv la modificări semnificative ale comportamentului.

Carkhuff şi Truax (1967) s-au oprit mai ales asupra aspectelor esenţiale ale relaţiei de ajutorare a celuilalt, subliniate de Rogers şi anume înţelegerea empatică, abordarea pozitivă necondiţionată a pacientului şi autenticitatea relaţiei cu acesta. Cercetările ulterioare au adăugat la aceste condiţii şi concretitudinea, oportunitatea şi caracterul direct al relaţiei psihoterapeutice (Carkhuff, 1969 a; 1969 b). Cu timpul în programele de formare a psihoterapeuţilor a fost inclusă şi abilitatea de a rezolva probleme de viaţă.

In anul 1974 programul de dezvoltare a relaţiilor interpersonale pacient - psihoterapeut a fost pus la punct sub aspectul conceptual şi este prezentat schematic astfel:

 

 

 

Acest model a adus o contribuţie însemnată la demitizarea psihoterapiei şi a figurii legendare a psihoterapeutului. Definirea operaţională şi formalizarea însuşirii deprinderilor de a ajuta pe alţii îi înarmează pe cei care doresc să ajute cu o strategie cognitivă care poate fi utilizată în cadrul relaţiei interpersonale pacient - terapeut.

Un alt avantaj al modelului de dezvoltare a resurselor umane constă în aceea că permite unor psihoterapeuti de orientări diferite sa-şi plaseze metodele personale de a ajuta în cadrul modelului descris mai sus.

In programul propriu-zis de formare a deprinderilor de a ajuta pe altii se predau şi se exersează aşa-numitele helping-skills.

 

 

 

                                                                                                                     Postat,

                                                                                                   PSIHOLOG ORAC SIMONA

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati