Centrul Judeţean de Asistenţa Psihopedagogica Galaţi

CJAP Galati este unitate conexă a învăţământului preuniversitar, subordonată, din punct de vedere organizatoric şi financiar, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galati, Inspectoratului Şcolar Judeţean Galati şi metodologic Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

ROLUL CJAP

 • Consilierea elevilor şi asistarea lor în procesul de orientare şcolară şi profesională, utilizand informaţii specifice in vederea alegerii unei viitoare cariere, in accord cu abilitaţile şi aptitudinile lor;
 • Descoperirea resurselor şi nevoilor personale pentru optimizarea capacităţii de interrelaţionare şi creşterea toleranţei la factori de stres.
 • Formarea şi structurarea conştiinţei de sine, de lume şi de alţii.
 • Dezvoltarea unei atitudini active şi responsabile a elevilor faţă de procesul învăţării, prin conştientizarea particularităţilor stilului cognitiv, valorificarea motivelor intrinseci şi exersarea unor tehnici de muncă intelectuală.
 • Stimularea creativităţii pentru a dezvolta la elevi capacităţile de a pune în acţiune modele alternative de comportament într-o situaţie dată şi de a aborda diferite probleme de viaţă din mai multe perspective.
 • Prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc: eşec scolar, tulburări de comportament, consum de droguri.
 • Sprijinirea părinţilor în cunoaşterea personalităţii copiilor şi a particularităţilor vârstei acestora, în vederea optimizării relaţionării copil - părinte.
 • Asistarea permanentă a cadrelor didactice în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ, cât şi în propria dezvoltare profesională

VIZIUNEA:
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică deschide o poartă către un mod mai sănătos de a fi si de a acţiona al fiinţei umane aflata in dificultate, în contextul socio-educaţional actual; este o organizaţie “care învaţă”, flexibilă , adaptabilă, şi care anticipează schimbările survenite pe piaţa serviciilor educaţionale.

MISIUNEA:
Credem că fiecare persoană are dreptul la educaţie şi are capacitatea să progreseze şi ca orice demers educativ trebuie să ia în considerare nevoile copilului şi interesele sale.
Credem în principiile respectării individualităţii umane, dezvoltării personale şi racordării la cerinţele sociale şi dorim ca orice copil să găsească în cadrul sistemului de învăţământ gălăţean căile cele mai optime de dezvoltare personală şi profesională, să crească dezvoltându-şi potenţialul, să îşi împlinească visurile, învăţând permanent şi progresând pe calea succesului. Prin acordarea de servicii specializate de asistenţă psihologică, pedagogică, socială şi de orientare a carierei elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi prin implementarea de strategii specifice de prevenţie, intervenţie, dezvoltare şi prognoză, dorim să creştem eficienţa sistemului instructiv-educativ.

OBIECTIVE GENERALE:

  • dezvoltarea personală a elevilor, facilitarea cunoaşterii şi autocunoaşterii elevilor
  • ameliorarea relaţiilor interpersonale şi dezvoltarea competenţelor de interrelaţionare
  • monitorizarea mediului şcolar din punct de vedere psihopedagogic - optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi
  • favorizarea adaptării şi integrării sociale
  • facilitarea şi optimizarea adaptării elevului la cerinţele şcolii - adaptarea activitaţilor din şcoală la nevoile elevilor
  • prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc
  • prevenirea şi diminuarea stărilor de disconfort psihic
  • orientarea carierei

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • asistarea psihopedagogică a elevilor în probleme vizând cunoaşterea şi autocunoaşterea, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor
 • prevenirea absenteismului / abandonului şcolar
 • abilitarea/asistarea psihopedagogică a elevilor şi profesorilor diriginţi în vederea reducerii agresivităţii în mediul şcolar, promovarea comportamentelor prosociale
 • favorizarea integrării copiilor, în special a celor proveniţi din grupuri dezavatajate, dar şi a celor cu potenţial psihoaptitudinal înalt
 • prevenirea şi diminuarea factorilor care determină comportamente de risc sau disconfort psihic
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos (prevenirea consumului de droguri,a consumului de alcool, identificarea unor modalităţi de petrecere a timpului liber, etc)
 • orientarea şcolară şi profesională a elevilor in vederea optimizarii procesului de alegere a unui anumit traseu socio-profesional (cu focalizare asupra elevilor din ciclul de orientare, din anii terminali şi a celor de la începutul ciclurilor de învăţământ)
 • dezvoltarea procedurilor de prevenire şi intervenţie precoce

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA

Echipa multidisciplinara CJAP

 

RETEAUA DE CABINETE INTERŞCOLARE DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA

35 de cabinete de asistenţă psihopedagogică in municipiul Galaţi
5 cabinete de asistenţă psihopedagogică in municipiul Tecuci
5 cabinete logopedice în judeţul Galaţi
2 cabinete logopedice în municipiul Tecuci
1 cabinet in orasul Targu Bujor
1 cabinet în oraşul Bereşti
1 cabinet in comuna Pechea
1 cabinet in comuna Tudor Vladimirescu
1 cabinet in comuna Lieşti
1 cabinet in comuna Corod
1 cabinet in comuna Cudalbi
1 cabinet in comuna Independenta
1 cabinet in comuna Draguseni
1 cabinet in comuna Munteni
1 cabinet in comuna Matca
1 cabinet in comuna Iveşti
1 cabinet in comuna Folteşti
1 cabinet in comuna Vlădeşti

Psihologii din CJAP şi CIAP sunt parteneri activi în optimizarea procesului instructiv educativ, contribuind la dezvoltarea competenţelor cheie urmărite în cadrul învăţământului obligatoriu, în special competenţele interpersonale, interculturale, sociale şi civice, cele legate de cultura antreprenorială şi “a învăţa să înveţi”.

 

Copyright © 2011 C.J.R.A.E. Galati